Warsztat Terapii Zajęciowej

W ramach realizacji celu statutowego jakim jest wspomaganie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Stowarzyszenie doprowadziło w 1995 r. do utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Jest to placówka terapeutyczno-rehabilitacyjna dla dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mających w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazania do terapii zajęciowej.

Z terapii w WTZ korzysta 40 osób z terenu Miasta Skierniewice i Powiatu Skierniewickiego.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Uczestnicy mogą być dowożeni na zajęcia busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Koszty działalności WTZ są pokrywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu terytorialnego.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej zatrudnionych jest piętnastu pracowników (na 12 etatach).

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja ww celu, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania: 

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości. 

Realizacja przez WTZ ww zadań odbywa się poprzez:

  1. ogólne usprawnianie;
  2. rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
  3. przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;
  4. rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
  5. rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

Kontakt

e-mail: wtzskierniewice@wp.pl

tel. 46 833 39 08