Warsztat i pracownie

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej korzystają ze wsparcia psychologicznego, terapii logopedycznej, doradztwa zawodowego i rehabilitacji ruchowej.

Terapia zajęciowa prowadzona jest zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii, stosownie do rodzaju schorzenia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego uczestnika w 8 pracowniach: gospodarstwa domowego, komputerowej, technicznej, plastycznej, rękodzielniczej, szkole życia z elementami plastyki, pracownia umiejętności społecznych, pracownia przygotowania zawodowego.

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO:

Zajęcia prowadzone w pracowni ukierunkowane są przede wszystkim na wyrobienie u uczestników umiejętności przyrządzania potraw o różnym stopniu trudności oraz zapoznanie ich z zasadami obsługi zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego.

Podczas zajęć w pracowni osoby niepełnosprawne zapoznają się z zasadami racjonalnego żywienia, poznają obróbkę wstępną warzyw i owoców (mycie,obieranie, rozdrabnianie) i wykonują potrawy podlegające obróbce termicznej (gotowane, pieczone, smażone i duszone). W czasie zajęć istnieje możliwość zapisania proporcji składników potrzebnych do przyrządzenia potrawy oraz sposobu jej wykonania. Daje to uczestnikom możliwość samodzielnego wykonania w domu potraw, które uczą się przygotowywać w WTZ i zaprezentowania swoich umiejętności rodzicom i opiekunom. Systematycznie raz w miesiącu grupa uczestników bierze udział w przygotowaniu uroczystości imieninowej lub urodzinowej. Na uroczystość tę przygotowywany jest tort oraz potrawa dla wszystkich uczestników, kadry i zaproszonych gości.

Uczestnicy aktywnie biorą udział także w przygotowaniu potraw na uroczyste spotkania, odbywające się w tut. Placówce z okazji Świąt Bożego Narodzenia lub Świąt Wielkanocnych. Poznają wtedy zwyczaje świąteczne, uczą się przygotowywać tradycyjne potrawy świąteczne, zapoznają się z zasadami eleganckiego nakrycia stołu oraz z zasadami kulturalnego zachowania się przy stole.

PRACOWNIA KOMPUTEROWA:

W pracowni prowadzone są zajęcia reedukacyjne, z wykorzystaniem różnego rodzaju programów edukacyjnych. Mają one na celu usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej, koncentracji uwagi, pamięci oraz wnioskowania przyczynowo-skutkowego. Przeprowadzane są także ćwiczenia umożliwiające uczestnikom wzbogacenia zasobu słownictwa oraz poszerzenie wiedzy ogólnej, a także ćwiczenia utrwalające zasady ortograficzne i gramatyczne. Z niektórymi uczestnikami przeprowadzane są zajęcia mające na celu nabycie przez nich umiejętności obsługi oprogramowania biurowego i graficznego (m.in. formatowania tekstów, projektowania i obrabiania rysunków w programie graficznym Corel Draw, obróbki graficznej w programie Gimp).

Uczestnicy biorący udział w zajęciach odbywających się w pracowni zapoznają się z obsługą systemu Windows, programów biurowych: WordPad, Open Office, podstawami obsługi programów Paint i Corel.

Nabywają umiejętność tworzenie filmów w programach: Windows Movie Maker, Pinnacle Studio. Z grupą uczestników wykazujących większe zainteresowanie informatyką skanuje się ilustracje do wykorzystania w trakcie ćwiczeń reedukacyjnych w innych pracowniach, opracowuje projekty zaproszeń, dyplomów i podziękowań, obrabia komputerowo zdjęcia cyfrowe wykonane w trakcie różnego rodzaju imprez, w których biorą udział uczestnicy. W pracowni przygotowywane są także różnego rodzaju dokumenty dla potrzeb księgowości, biura oraz innych pracowni WTZ. Odbywa się tu skład i druk kwartalnika „Nasz Warsztat”.

PRACOWNIA TECHNICZNA:

Zajęcia przeprowadzane w pracowni mają na celu wyrobienie u uczestników podstawowych nawyków technicznych i doskonalenie technik: pomiarowych, szlifierskich, malarskich, cięcia, klejenia, frezowania i stolarskich.

W trakcie zajęć uczestnicy zajmują się także oprawą prac plastycznych wykonanych w innych pracowniach.

Doskonalone są umiejętności posługiwania się miarą, młotkiem, szczypcami, wkrętakami, ściskami, kątownikiem budowlanym, lutownicą oraz obsługi takich urządzeń elektrycznych jak wiertarka, szlifierka rotacyjna i oscylacyjna, frezarka i piła elektryczna. W ramach zajęć odbywających się w pracowni wykonywane są także drobne prace użyteczne (np. naprawa urządzeń sanitarnych, naprawa stolarki warsztatowej) oraz prace gospodarcze w placówce i na przylegającym do niej terenie (np. koszenie trawy kosiarką spalinową, grabienie trawy i liści oraz wywożenie ich na wysypisko, odgarnianie śniegu).

PRACOWNIA PLASTYCZNA:

W trakcie zajęć w pracowni uczestnicy wykonują prace plastyczne posługując się takimi technikami jak: malowanie na szkle, malowanie pastelami suchymi i olejnymi, ,,malowanie” plasteliną, malowanie farbami, rysunek kredkami, tuszem, węglem i ołówkiem, lepienie z gliny, plasteliny i z masy solnej, batik świecowy, collage, frottage, wycinanka, modelowanie z papieru, stemplowanie, technika serwetkowa decoupage itp.

Ćwiczenia przeprowadzane w pracowni mają na celu poprawę koncentracji uwagi i sprawności manualnej, pogłębianie wrażliwości estetycznej oraz poszerzanie umiejętności i wiedzy z dziedziny szeroko pojętej sztuki.

W ramach zajęć odbywających się w pracowni uczestnicy biorą udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych, wystawach i kiermaszach oraz pomagają w wykonywaniu okolicznościowych dekoracji.

PRACOWNIA RĘKODZIELNICZA:

W tej pracowni uczestnicy wykonują prace z wykorzystaniem różnego rodzaju technik rękodzielniczych. Najbardziej popularną techniką jest haft krzyżykowy wykonywany na kanwie z przygotowanym wzorem oraz haft krzyżykowy liczony (wzór przenoszony na kanwę) i haft gobelinowy wykonywany głównie na kanwie z przygotowanym wzorem. W pracowni wykonywane są także hafty richelieu w połączeniu z haftem płaskim i sznureczkiem oraz gobeliny tkane igłą i gobeliny tkane na osnowie.

W związku z rotacją uczestników w pracowni prowadzone są także zajęcia plastyczne, z wykorzystaniem takich technik jak : rysunek kredką ołówkową, kredką świecową lub pastelą oraz wydzieranki z papieru kolorowego i wyklejanki z plasteliny.

PRACOWNIA SZKOŁA ŻYCIA Z ELEMENTAMI PLASTYKI:

Głównym celem pracowni jest prowadzenie zajęć przygotowujących uczestników do życia w środowisku społecznym takich jak: trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej oraz trening wiedzy o sobie samym i trening rozwiązywania problemów.

Podczas zajęć uczestnicy utrwalają sobie zasady i reguły obowiązujące w różnych instytucjach oraz miejscach użytku publicznego, nabywają informacje o placówkach, do których w razie potrzeby będą mogli zwrócić się o pomoc, uczą się pełnienia różnych ról społecznych, są zapoznawani z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego.

W pracowni prowadzone są także zajęcia reedukacyjne mające na celu usprawnienie takich funkcji i procesów poznawczych jak uwaga, pamięć, myślenie, analiza i synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Uczestnicy wykonują także prace plastyczne przy użyciu takich technik jak malowanie, rysowanie , rzeźbienie i lepienie z masy solnej lub gliny wydzieranki, wyklejanki plasteliną, collage.

PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH:

Głównym celem pracowni umiejętności społecznych jest przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie poprzez koncentrowanie się na zwiększeniu zaradności życiowej poprzez treningi: czystości, ekonomiczny, kulinarny, porządkowy, naukę dialogu, prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania, reagowania na sytuacje trudne, asertywności, zachowania w grupie. W pracowni istnieje możliwość wykonywania różnych prac, doskonalenia znanych technik, pilnowania porządku w swoim najbliższym otoczeniu. Zaangażowania w pracach porządkowych i ogrodniczych na terenie naszego budynku i terenu wokół niego. Ponadto organizowane są

  • wyjścia do instytucji pożytku publicznego,
  • nauka przygotowania pism urzędowych,
  • wyrabianie nawyku dbania o higienę osobistą,
  • załatwianie spraw urzędowych (jak wysłać list, korzystanie z planu miasta)

PRACOWNIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:

Zajęcia prowadzone w tej pracowni mają na celu wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości, sprecyzowanie preferencji i mocnej strony uczestnika, poznanie metod i technik poszukiwania pracy,

Uczestnicy ćwiczą jak napisać życiorys, list motywacyjny, podanie o pracę, wypełnić formularz niezbędny przy zatrudnianiu, aktywnie współpracować z urzędem pracy i pracodawcami. Biorą udział w praktykach zawodowych. Ponadto poznają sposoby radzenia sobie ze stresem, biorą udział w zajęciach i praktykach podwyższających ich psychomotorykę i umiejętności zawodowe.

Pracownia przygotowania zawodowego prowadzi również:

  • treningi zachowań społecznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników,
  • korygowanie nieprawidłowości w zakresie procesów, postaw i funkcji społecznych,
  • wyrabianie umiejętności współdziałania i współpracy podczas wykonywania zadań grupowych, również związanych z pracą zawodową,
  • kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za stanowisko pracy i wykonywaną pracę oraz sprawstwa przez możliwość jej wykonania i wykorzystania do celów użytkowych na potrzeby własne i zawodowe,
  • usprawnianie czynności manualnych rąk i palców, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i spostrzegawczości,
  • prowadzenie indywidualnych rozmów i postępowań mających na celu wyrównywanie braków edukacyjnych, wychowawczych. Kształtowanie właściwych postaw osobowych i budowanie samooceny.

Ponadto w ramach nabywania umiejętności posługiwania się pieniędzmi i samodzielnego decydowania o swoich wydatkach uczestnicy biorą udział w treningu ekonomicznym. Mają także możliwość odbywania praktyk zawodowych w Spółdzielni Inwalidów Zakładzie Elementów Indukcyjnych, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Urzędzie Pocztowym, Zakładzie Utrzymania Miasta.

W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy biorą udział w wyjazdach turystyczno-krajoznawczych, imprezach rekreacyjno-sportowych oraz wydarzeniach artystycznych. W placówce aktywnie działają grupa dziennikarska i grupa teatralna.

Podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw organizujemy kiermasz, w trakcie którego sprzedajemy prace naszych uczestników, a fundusze uzyskane z ich sprzedaży przeznaczamy na rehabilitację społeczną.