Statut

Statut Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Skierniewicach

Tekst jednolity uwzględniający zmiany zatwierdzone Uchwałą XX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nr 3/2011 z dnia 10 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą XXI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nr 1/2012 z dnia 22.09.2012 r.

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

 1. Stowarzyszenie (zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”) przyjmuje nazwę „SPRAWNI INACZEJ”
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Skierniewice.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

Art. 2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby niepełnosprawne oraz osoby pełnosprawne pragnące nieść im pomoc.

Art. 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, oraz może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem dla realizacji celów statutowych.

Art. 4. Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej

Art. 5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych o podobnych celach działania.

Art. 6. Stowarzyszenie powołuje Koła jako podstawową komórkę organizacyjną Stowarzyszenia. Koło terenowe może mieć osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Art. 7.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.-Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 2001 r. Nr 79,poz.855 z późn. zm.) oraz własnego statutu.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r.Nr 234,poz.1536 ze zm.).

Rozdział II CELE I FORMY DZIAŁANIA

Art. 8. Działalność Stowarzyszenia ma na celu :

 1. zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych
 2. osiągnięcie możliwie pełnego usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych
 3. rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji
 4. obronę interesów osób niepełnosprawnych
 5. wspieranie inicjatyw gospodarczych członków stowarzyszenia
 6. niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej oraz w razie potrzeby charytatywnej
 7. prowadzenie na rzecz osób niepełnosprawnych działalności opiekuńczej, leczniczej terapeutycznej, edukacyjnej, wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej
 8. przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej

Art. 9. Cele określone w art.8 stowarzyszenie realizuje poprzez :

 1. Organizację zajęć sportowych, rekreacyjnych i wychowawczych dla osób niepełnosprawnych
 2. Zapewnienie zajęć i turnusów rehabilitacyjnych oraz zajęć i udziału w imprezach sportowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Organizowanie miejsc pracy, w tym pracy chronionej
 4. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym zaspokajania ich potrzeb w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki , udziału w kulturze, wspierania w samodzielnym , niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, pomocy i ochrony prawnej. Uczestniczenie w pracach dotyczących projektowania i opiniowania ustaw oraz uchwał a także innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 5. Zapewnienie stosownych miejsc zamieszkania, w tym różnych form mieszkalnictwa chronionego oraz stworzenie perspektywy godziwego życia,
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej
 7. Prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej
 8. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i założeniach statutowych
 9. Przynależność do krajowych organizacji inwalidzkich
 10. Gromadzenie funduszy na działalność stowarzyszenia

Art. 9a.

1. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność statutową. Cały uzyskany dochód przeznacza na działalność statutową.

Działalność odpłatna obejmuje:

 • organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów służących przedstawianiu problemów osób niepełnosprawnych i sposobów ich realizacji 85.59.B,
 • organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej 85.32.C
 • organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych 86.90.A,
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych 86.90.E,
 • tworzenie i prowadzenie placówek dla dorosłych osób niepełnosprawnych 87.10.Z,
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z
 • działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób z zaburzeniami psychicznymi 85.32.C,
 • organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów 85.52.Z,
 • organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 85.51.Z
 • współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami pozarządowymi o podobnym charakterze 94.99.Z
 • organizowanie wypoczynku, wystaw, pokazów, imprez sportowych, kulturalno-oświatowych – prowadzenie zespołu teatralnego 93.11.Z,
 • organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi 88.10.Z
 • wydawanie książek, broszur, ulotek, kalendarzy dotyczących osób niepełnosprawnych 58.19.Z
 • udzielanie pomocy poprzez organizowanie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.20.Z

2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:

 • organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów służących przedstawianiu problemów osób niepełnosprawnych i sposobów ich realizacji 85.59.B,
 • organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej 85.32.C,
 • organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych 86.90.A,
  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych 86.90.E,
 • tworzenie i prowadzenie placówek dla dorosłych osób niepełnosprawnych 87.10.Z,
  pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z,
 • działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych umysłowo 85.32.C,
 • organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów 85.52.Z,
 • organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 85.51.Z,
 • współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami pozarządowymi o podobnymcharakterze 94.99.Z,
 • organizowanie wypoczynku, wystaw, pokazów imprez sportowych, kulturalno-oświatowych – prowadzenie zespołu teatralnego 93.11.Z,
 • organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi 88.10.Z.


Rozdział III CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych

Art. 11. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba określona w art.2 rozdziału 1 która akceptuje cele i statut stowarzyszenia, jest obywatelem RP lub cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terenie Polski

Art. 12. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna akceptująca cele i statut stowarzyszenia, która zadeklaruje na rzecz stowarzyszenia pomoc finansową lub materialną. Członek wspierający, który jest osoba prawną, działa w stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.

Art. 13. Stowarzyszenie może nadawać tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia „ osobom szczególnie zasłużonym we wspieraniu działalności stowarzyszenia

Art. 14. W poczet członków stowarzyszenia przyjmuje zarząd na podstawie deklaracji kandydata. Od uchwał Zarządu w sprawie odmowy lub przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia służy osobie zainteresowanej odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 (jednego) miesiąca od doręczenia uchwały.

Art. 15. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
 2. aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia,
 3. ubiegać się o pomoc stowarzyszenia

Art. 16. Członek wspierający ma prawo do aktywnej działalności w Stowarzyszeniu z tym, że nie może wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia

Art. 17. Obowiązkiem członka zwyczajnego i wspierającego jest:

1) czynne uczestnictwo w pracach stowarzyszenia
2) regularne opłacanie składek członkowskich

Art. 18.

1. Utrata członkostwa następuje w razie:

a) zrzeczenia się członkostwa na piśmie do Zarządu
b) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres roku, po wcześniejszym uprzedzeniu pisemnym
c) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku rażącego działania na szkodę stowarzyszenia

2. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od doręczenia decyzji

Rozdział IV WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA

Art. 19. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zebraniem )
 2. Zarząd Główny 3. Główna Komisja Rewizyjna

Art. 20. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie

Art. 21.

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny co najmniej raz w roku

a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków stowarzyszenia

2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne

3. Zwołanie Walnego Zebrania powinno nastąpić poprzez powiadomienie członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania o miejscu zebrania, terminie i proponowanym porządku obrad

Art. 22. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

a) podejmowanie uchwał
b) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i bilansu z finansowej działalności Zarządu Głównego
c) ocena działalności Zarządu Głównego
d) wybór i odwołanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej
e) wybór i odwołanie członków Zarządu Głównego
f) przyjmowanie sprawozdań i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej
g) ustalenie regulaminu pracy Walnego Zebrania
h) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

Art. 23. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/3 członków stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie, wyznaczonym tego samego dnia ½ godziny później.

Art. 24.

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia (zwany dalej Zarządem) jest 5-osobowym organem wykonawczym i przedstawicielskim

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata do chwili wyboru nowego zarządu

3. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, dla których ta forma działalności jest właściwa

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu.

Art. 25.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) wybór przewodniczącego Zarządu
b) ustalenie regulaminu pracy Zarządu
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
d) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
e) inicjowanie i realizowania bieżącego programu zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania
f) informowanie o treści uchwał członków stowarzyszenia
g) zarządzanie mieniem stowarzyszenia zgodnie z uchwałą budżetową Walnego Zebrania
h) ustalanie wysokości składek członkowskich

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Rozdział V GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Art. 26.

1. Główna Komisja Rewizyjna (zwana dalej Komisja) jest 3 osobowym organem kontrolnym stowarzyszenia i czuwa nad prawidłowością działań Zarządu Głównego oraz kół terenowych.

2. Członek Komisji nie może pełnić funkcji w innych władzach organizacyjnych stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Członek komisji wybierany jest na okres dwóch lat, do chwili wyboru nowej komisji

4. Komisja kontroluje w szczególności

a) przestrzeganie przepisów organizacyjnych Stowarzyszenia.
b) realizację programów przez władze Stowarzyszenia,
c) działalność finansową i majątkową władz organizacyjnych Stowarzyszenia

5. członkowie komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Art. 27. Do kompetencji Komisji należy w szczególności:

a) bieżąca ocena działań Zarządu Stowarzyszenia oraz władz organizacyjnych kół terenowych, w tym kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności stowarzyszenia i kół terenowych,
b) wybór przewodniczącego komisji
c) ustalenie regulaminu pracy komisji
d) przedkładanie sprawozdań i wniosków Walnemu Zebraniu

Art. 28.

1. Komisja działa w formie uchwał

2. uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 (dwóch) członków, przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego

Art. 29.

1. Członkowie komisji mogą wziąć udział w każdym posiedzeniu władz Stowarzyszenia

2. Członkowie komisji mogą przeglądać protokoły i pisma władz Stowarzyszenia

3. Główna Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji może w miejsce członków ustępujących dokooptować do swojego składu nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

Rozdział VI KOŁA TERENOWE STOWARZYSZENIA

Art. 30.

1. Stowarzyszenie może posiadać jednostki terenowe (nazywane dalej Kołami)

2. Na wniosek co najmniej 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub upoważniony przez Walne Zebranie Zarząd Główny powołuje Koło dla sprawnej realizacji zadań statutowych. Tworząc Koło Walne Zebranie lub odpowiednio Zarząd Główny określa jego teren działania oraz siedzibę

Art.31.

1. Władzami Kół są:

a) Walne Zebranie Członków Koła
b) Zarząd Koła
c) Komisja Rewizyjna Koła

2. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła

3. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne

4. Do zadań Walnego Zebrania Członków Koła należy:

a) uchwalanie programów działania Koła
b) wybór i odwoływanie członków Zarządu Koła
c) przyjmowanie, zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła oraz bilansu z działalności finansowej
d) ocena działalności Zarządu Koła

5. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła, powiadamiając członków o jego miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:

a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie Zarządu Głównego
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Koła w ciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku

7. Zarząd Koła kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie działania Koła

8. Zarząd Koła składa się z 3 (trzech) osób

9. Członek Zarządu Koła wybierany jest na okres 2 (dwóch) lat, do chwili wyboru nowego Zarządu Koła

10. Tryb wyboru i powoływania członków Zarządu Koła ustalają członkowie danego Koła na Walnym Zabraniu Członków tego Koła

11. Komisja Rewizyjna Koła jest 2-osobowym organem kontrolnym koła i czuwa nad prawidłowością działań Zarządu Koła

12. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji w innych władzach organizacyjnych Koła

13. Członek Komisji Rewizyjnej Koła wybierany jest na okres 2 lat, do chwili wyboru nowej komisji

14. Do zadań Komisji Rewizyjnej Koła należy w szczególności:

a) kontrola przestrzegania przepisów organizacyjnych stowarzyszenia
b) kontrola realizacji programów przez władze Koła
c) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną
d) kontrola działalności finansowej i majątkowej władz Kola

15. Szczegółowe kompetencje władz organizacyjnych Koła ustalają członkowie Koła na walnym Zebraniu Członków tego Koła

Art. 32.

1. Koła działają zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia oraz postanowieniami niniejszego Statutu

2. Koła zobowiązane są do wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

3. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

a) zaprzestania faktycznej działalności przez Koło lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 (jeden rok)
b) złożenia przez Zarząd Koła wniosku o rozwiązanie Koła

Rozdział VII MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 33.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

a) składek członkowskich
b) wpływów ze zbiórek
c) darowizn, zapisów, dotacji
d) innych wpływów

Art. 34. Rokiem Obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy

Art. 35. Majątek Stowarzyszenia nie może być:

a) wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c) wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Art. 36. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 37. Wszelkie dokumenty wiążące stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty księgowe podpisują w imieniu stowarzyszenia dwie osoby Przewodniczący (-a) Zarządu Głównego i Skarbnik lub dwie inne upoważnione przez Zarząd Główny osoby.

Rozdział VIII PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 38. Zmian w Statucie Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej ½ członków Stowarzyszenia.

Art. 39. Rozwiązania Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie w obecności 2/3 członków Stowarzyszenia większością bezwzględną 2/3 głosów. Uchwała o rozwiązaniu winna określać tryb likwidacji i przeznaczenia majątku stowarzyszenia.